Kokybės politika


UAB Mechanika sertifikatai bei kokybės politika - atsisiųsti!

UAB "Mechanika" kokybės politika:

  • vykdyti standarto LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir gerinti veiklos rezultatyvumą;
  • stiprinti visų darbuotojų žinojimą ir supratimą apie bendrovės vykdomą kokybės politiką;
  • didinti supratimą apie vartotojo teisėtus reikalavimus ir įmonės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tobulinti gebėjimą laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
  • nuolat tobulinti projektavimo ir techninės priežiūros technologijas;
  • siekti nuolatinio darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimo(si);
  • didinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
  • tenkinti užsakovų poreikius, siekti auščiausių galimų užsakovų vertinimų bei operatyviai reaguoti į rinkos poreikius.

UAB "Mechanika" aplinkos apsaugos politika:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus;
  • siekiant nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo visose gamybos srityse, pagal galimybes spręsti aplinkos apsaugos problemas diegiant švaresnę gamybą ir vykdant taršos prevenciją;
  • periodiškai vertinti aplinkos apsaugos veiksmingumo rezultatus;
  • organizuoti aplinkos apsaugos mokymus darbuotojams;
  • su aplinkosaugos politika supažindinti visus savo darbuotojus ir prižiūrėti, kad jos principų būtų laikomasi;
  • taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius;
  • kur įmanoma, naudoti mažiausiai kenksmingas aplinkai medžiagas;
  • skirti reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
  • užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prieinamumą visuomenei.

UAB „Mechanika"  Direktorius Vytautas Žalevičius