Kokybės politika


UAB Mechanika sertifikatai bei kokybės politika - atsisiųsti!

UAB "Mechanika" kokybės politika:

 • vykdyti standarto LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir gerinti veiklos rezultatyvumą;
 • stiprinti visų darbuotojų žinojimą ir supratimą apie bendrovės vykdomą kokybės politiką;
 • didinti supratimą apie vartotojo teisėtus reikalavimus ir įmonės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tobulinti gebėjimą laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
 • nuolat tobulinti projektavimo ir techninės priežiūros technologijas;
 • siekti nuolatinio darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimo(si);
 • didinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • tenkinti užsakovų poreikius, siekti auščiausių galimų užsakovų vertinimų bei operatyviai reaguoti į rinkos poreikius.

UAB "Mechanika" aplinkos apsaugos politika:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus;
 • siekiant nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo visose gamybos srityse, pagal galimybes spręsti aplinkos apsaugos problemas diegiant švaresnę gamybą ir vykdant taršos prevenciją;
 • periodiškai vertinti aplinkos apsaugos veiksmingumo rezultatus;
 • organizuoti aplinkos apsaugos mokymus darbuotojams;
 • su aplinkosaugos politika supažindinti visus savo darbuotojus ir prižiūrėti, kad jos principų būtų laikomasi;
 • taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius;
 • kur įmanoma, naudoti mažiausiai kenksmingas aplinkai medžiagas;
 • skirti reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prieinamumą visuomenei.

UAB „Mechanika"  Direktorius Vytautas Žalevičius